Centralny System Informacji Rynku Energii

Celem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii jest gromadzenie oraz przetwarzane danych niezbędnych między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej dostarczanie i sprzedaż.

Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w CSIRE, procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone. Dla realizacji obowiązków spoczywających na Operatorach Systemów Dystrybucyjnych konieczne staje się zapewnienie stałego, stabilnego i automatycznego połączenia posiadanych systemów informatycznych z CSIRE jak również integracji, poprzez udostępniania danych, z posiadanych systemów akwizycji danych, ewidencji umów, PPE i liczników, systemów bilingowych oraz finansowo-księgowych.

Narzędzie ENERGOFLOW

Większość oferowanych rozwiązań do komunikacji z CSIRE bazuje na mechanizmach pośredniczących w wymianie danych między systemami klienckimi OSD, a systemem CSIRE. Rozwiązanie to wymaga wdrożenia narzędzi integrujących posiadane systemy, a w przypadku ich braku, wdrożenia takich narzędzi i generowania danych migracyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, oferujemy narzędzie ENERGOFLOW, nasz autorski system wsparcia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. ENERGOFLOW to nowoczesne kompleksowe narzędzie wsparcia realizujące wszystkie wcześniej wymienione procesy gromadzenia i zarządzania danymi odbiorców energii, generujące rozliczenia, gromadzące dane na potrzeby sporządzania analiz raportów i sprawozdań m.in. na potrzeby URE oraz realizujących wymianę (export i import) danych migracyjnych z systemem CSIRE.

Podstawowe cechy:

 • Ewidencja klientów biznesowych i indywidualnych;
 • Ewidencja umów z podziałem na umowy zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, sprzedaży energii elektryczne i umowy kompleksowe;
 • Zarządzanie umowami – definiowanie parametrów umowy takich jak: rodzaj umowy, grupa taryfowa, przypisane punktu poboru energii (PPE), wielkość mocy zamówionej w pojedynczych PPE, czas trwania umowy, indywidualne ceny energii, sposób rozliczeń;
 • Definiowanie taryf zawierających stawki opłat za świadczone usługi dystrybucyjne oraz taryf dla energii elektrycznej wraz z okresami ich obowiązywania;
 • Zarządzanie punktami poboru energii elektrycznej (PPE);
 • Zarządzanie układami pomiarowymi (numery liczników, lista rejestrowanych parametrów, strefy, daty legalizacji);
 • Import danych pomiarowych z układów pomiarowych ze zdalną transmisją oraz narzędzie do ręcznego wpisywania danych pomiarowych;
 • Możliwość ręcznego wprowadzania odczytów dla liczników nie posiadających zdalnej transmisji danych;
 • Rozliczanie zużycia energii na podstawie danych rzeczywistych lub standardowych profili zużycia;
 • Generowanie rozliczeń za zużytą energię elektryczną;
 • Eksport sporządzonych rozliczeń do programu finansowo-księgowego w określonym formacie;
 • Generator raportów i zestawień, obejmujący m.in.:
 • Ewidencja zakupu energii elektrycznej ogółem;
 • Ewidencja zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne;
 • Ewidencja zużycia energii elektrycznej przez odbiorców;
 • Informacja miesięczna do PSE;
 • Zestawienia dla potrzeb URE;
 • Ewidencja i zarządzanie procesem zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia;
 • Elektroniczna Ewidencja Energii Elektrycznej na potrzeby podatku akcyzowego:
 • Moduł wymiany informacji migracyjnych CSIRE*.

*) Moduł migracji danych do CSIRE zostanie uruchomiony niezwłocznie po publikacji dokumentacji technicznej przez PSE.