• wsparcie w wypełnianiu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);
 • sporządzenie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego związanego z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (o ile będzie to wymagane) prognoz zaopatrzenia w energię elektryczną;
 • sporządzenie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego związanego z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (o ile będzie to wymagane) planów ograniczeń zaopatrzenia w energię elektryczną lub gaz;
 • sporządzanie planów rozwoju i składanie sprawozdań z jego wykonania Prezesowi URE;
 • pomoc w sporządzaniu wymaganych przez Prezesa URE sprawozdań (ilość zmian sprzedawcy, niezawodności i jakości dostarczanej energii elektrycznej lub gazu, bezpieczeństwa systemu dystrybucyjnego, bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi);
 • sporządzenie i doprowadzenie do zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;
 • aktualizacja i uzgadnianie IRiESD z instrukcją nadrzędnego OSD;
 • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych
 • pomoc we wdrożeniu narzędzi zbierania i archiwizowania danych pomiarowych;
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej wymaganej dla OSD;
 • sporządzenie prognozy bezpieczeństwa dostaw oraz zużycia energii;
 • sporządzenie profili, wzorów umów oraz innych dokumentów wymaganych od OSD
 • opracowanie wzoru wniosku o rozwiązanie umowy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub gazu oraz rozwiązanie umowy sprzedaży;
 • opracowanie wzoru wniosku o zlecenie sprawdzenia parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej lub gazu;
 • opracowanie wzoru wniosku o laboratoryjne badanie licznika energii elektrycznej lub gazu;
 • opracowanie procedury składania reklamacji;
 • opracowanie i doprowadzenia do zawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja listy sprzedawców energii lub gazu oraz informacji o sprzedawcy rezerwowym (awaryjnym) oraz opracowanie zasad sprzedaży awaryjnej;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja listy podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie;
 • opracowanie, wykonanie wyliczeń i aktualizacja wskaźników dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej lub gazu;