KONCESJE

 • analiza obowiązku uzyskania określonej koncesji
 • sporządzenie wniosku o uzyskanie, zmianę lub cofnięcie właściwej koncesji
 • sporządzenie uzasadnienia do ww. wniosku
 • kompletacja dokumentów wymaganych dla uzyskania wnioskowanej koncesji
 • prowadzenie rozmów z pracownikami Urzędu Regulacji Energetyki w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego do uzyskania, zmiany lub cofnięcia wnioskowanej koncesji
 • pomoc przy sporządzaniu odpowiedzi na wezwania otrzymane w trakcie prowadzonego postępowania
 • doprowadzenie do uzyskania koncesji

TARYFY

 • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, ciepła, gazu, paliw oraz wody
 • opracowanie tekstu taryfy
 • sporządzenie uzasadnienia do taryfy wraz z wszystkimi tabelami
 • prowadzenie rozmów z pracownikami Urzędu Regulacji Energetyki w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego związanego z zatwierdzeniem przedmiotowej taryfy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwania wystosowane przez URE w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego
 • doprowadzenie do zatwierdzenia taryfy przez URE konsultacji w zakresie praktycznego zastosowania taryfy

ODWOŁANIA OD DECYZJI PREZESA URE

 • sporządzenie odwołania od decyzji Prezesa URE
 • sporządzenie pism procesowych
 • doradztwo procesowe w zakresie Prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych
 • reprezentacja podczas rozpraw

DORADZTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 • negocjacje w sporach pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami
 • negocjacje z zakładami elektroenergetycznymi warunków przyłączenia oraz treści umów sprzedaży
 • pośrednictwo w rozmowach z Urzędem Regulacji Energetyki