CIEPŁO

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

 • optymalizacji mocy zamówionej
 • sporządzania oraz analiz umów z dostawcami i odbiorcami ciepła
 • sporządzania ocen technicznych posiadanej infrastruktury ciepłowniczej
 • sporządzania projektów modernizacji istniejących źródeł ciepła pod kątem ich dostosowania do obecnych i przyszłych potrzeb
 • analizy obecnej taryfy dla ciepła oraz prowadzonych rozliczeń z dostawcami i odbiorcami
 • rozwiązywania wszelkich problemów na styku przedsiębiorstwo-odbiorca oraz przedsiębiorstwo-Urząd Regulacji Energetyki w sferach prawnych, ekonomicznych i technicznych
 • sporządzania sprawozdań statystycznych i URE w świetle danych taryfowych
 • dostosowania zasad ewidencji kosztów i przychodów w zakresie działalności koncesjonowanej pod kątem zrównoważenia interesów dostawcy i odbiorcy, w tym wypełnienie w dłuższym horyzoncie czasowym nadrzędnych zapisów ustawy – Prawo energetyczne, tj:

a) pokrycie uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, kosztów modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska

b) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen z uwzględnieniem interesu Przedsiębiorstwa

 • audytów energetycznych dla źródeł, sieci ciepłowniczych oraz budynków i budowli
 • analiz finansowo-ekonomicznych i biznes planów działalności energetycznej
 • sporządzania programów restrukturyzacyjncyh i naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw lub działów energetycznych
 • dostosowanie umów z dostawcami energii elektrycznej i usług przesyłowych
 • analizy opłacalności zmiany dostawcy energii elektrycznej
 • analizy opłacalności wejścia na rynek energii elektrycznej wraz z wdrożeniem programów prognozowania zużycia energii oraz wewętrznej giełdy energii

GAZ I PALIWA

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

 • optymalizacji mocy zamówionej
 • sporządzenia oraz analiz umów z dostawcami i odbiorcami gazu
 • rozwiązywania wszelkich problemów na styku przedsiębiorstwo-odbiorca oraz przedsiębiorstwo-Urząd Regulacji Energetyki w sferach prawnych, ekonomicznych i technicznych
 • dostosowania zasad ewidencji kosztów i przychodów w zakresie działalności koncesjonowanych pod kątem zrównoważenia interesów dostawcy i odbiorcy, w tym wypełnienie w dłuższym horyzoncie czasowym nadrzędnych zapisów ustawy – Prawo energetyczne, tj:

a) pokrycie uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi

b) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen

 • sporządzania sprawozdań statystycznych i URE w świetle danych taryfowych
 • analizy konieczności uzyskania koncesji na magazynowanie i obrót paliwami płynnymi
 • sporządzania wniosków o uzyskanie, zmianę lub cofnięcie ww. koncesji
 • doprowadzenia do uzyskania wnioskowanej koncesji
 • analiz finansowo-ekonomicznych i biznes planów prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem odbiorców w gaz

WODA I ŚCIEKI

REGULAMIN

 • sporządzanie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2011 r.

TARYFA

 • sporządzenie właściwego wniosku taryfowego
 • opracowanie tekstu taryfy
 • sporządzenie uzasadnienia do taryfy wraz z wszystkimi tabelami
 • prowadzenie rozmów z Zarządem Gminy w trakcie prowadzonego postępowania związanego z zatwierdzeniem przedmiotowej taryfy

DORADZTWO

 • pomoc w zakresie praktycznego zastosowania taryfy
 • udział w negocjacjach w sporach z odbiorcami
 • pomoc w ustaleniu poprawnej ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie pod kątem wymogów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego (alokacja kosztów)
 • sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych i biznes planów
 • sporządzania programów restrukturyzacyjnych i naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • sporządzanie wniosków kredytowych do NFOŚ, WFOŚ I EKOFUNDUSZ-u

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

 • analizy umów z dostawcami energii elektrycznej i usługi przemysłowej, w tym:

a) analizę treści umów sprzedaży energii elektrycznej i usług przemysłowych zawartych z ich dostawcami

b) rozdzielenie umów sprzedaży energii elektrycznej i usług przemysłowych

c) optymalizację mocy zamówionej energii elektrycznej

 • sporządzania umów z odbiorcami energii elektrycznej
 • sporządzania analiz opłacalności wejścia na rynek energii elektrycznej
 • opłacalności zmiany dostawcy energii elektrycznej i pomoc w wyborze jej dostawcy
 • wdrożenie systemu zarządzania energią elektryczną
 • doradztwo w zakresie wyboru i wdrożenia programów informatycznych służących do obsługi rynku energii