Wszystkie nasze działania realizowane są w siedzibie Wykonawcy. Jednocześnie w trakcie trwania współpracy, w wyznaczone dni miesiąca zapewniamy naszą obecność w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Zasady współpracy

Proponujemy współpracę polegającą na pełnej obsłudze Państwa firmy w zakresie wypełniania obowiązków i powinności związanych z koncesjonowaną działalnością gospodarczą dotyczącą obrotu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu. Obowiązki te zostały nałożone na wszystkie przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej lub dystrybucję gazu i wynikają z zapisów nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm., dokonaną ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r.)

Wszystkie czynności wykonywane w ramach realizacji umowy o współpracy, wykonane są w oparciu o ustawę – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze i inne obowiązujące przepisy, w sposób zapewniający ochronę interesów Zleceniodawcy. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie obowiązki wynikające z umowy wykonywać z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, a także zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań oraz czynności zmierzających do zabezpieczenia interesu Zleceniodawcy i uzyskania wyniku najkorzystniejszego z możliwych do osiągnięcia.

Wykonawca, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, będzie reprezentował Zleceniodawcę podczas rozmów i negocjacji w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przed Prezesem URE związanego z wykonaniem przedmiotu umowy jak również w kontaktach z dostawcą usług przesyłowych oraz sprzedawcami i odbiorcami energii. W przypadku braku pełnomocnictwa, na wezwanie Zleceniodawcy, Wykonawca zapewnia swoją obecność i pomoc merytoryczną podczas prowadzonych rozmów. Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę o terminie ww. spotkania, co najmniej, z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Podsumowując, współpracując z naszą firmą otrzymają Państwo pełne wsparcie dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z prowadzonej koncesjonowanej działalności związanej z zaopatrzeniem odbiorców w energię elektryczną stawianych przez ustawę – Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze oraz Prezesa URE. Współpraca z naszą firmą to także m.in. wdrożenie korzystnych rozwiązań poprawiających rentowność prowadzonej działalności energetycznej.